Rasklubben Nordiska Lakelandringen

Rasklubben Nordiska Lakelandringen ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Rasklubben skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

Rasklubben Nordiska Lakelandringen, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för Svenska Terrierklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen Lakelandterrier genom

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, exteriört fullgoda rashundar med korrekt rastyp och bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.
  • att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet


För att nå uppsatta mål skall klubben

  • Informera och sprida kunskap om Nordiska Lakelandringen – dess mål, organisation och arbetsformer
  • Informera om lakelandterriern och dess användningsområden
  • Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med Svenska Terrierklubben och SKK upprättade riktlinjer
  • Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för lakelandterrier inom och utom landet
  • Anordna verksamheter i enlighet med Svenska Terrierklubbens direktiv
  • Stödja och medverka i Svenska Terrierklubbens och SKKs forskningsarbete
  • Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen